okladkaozao4

okładka

 

TEKSTY

Witruwiańska eurythmia w przydomowych ogródkach (sierpień 2001)

Rytm jako przejaw antropogenizacji krajobrazu (tekst przygotowany na V Forum Architektury Krajobrazu - Wrocław 2002

Z porządku do chaosu? Rozważania nad kompozycja i strukturą współczesnego ogrodu rodzinnego

Rola ogrodu frontowego w strukturze siedliska – stan współczesny a tradycja ogrodu wiejskiego (tekst przygotowany na VI Forum Architektury Krajobrazu - Lublin 2003)

Założenia programu rewitalizacji przestrzeni społecznej na przykładzie osiedla WSM Żoliborz Centralny w Warszawie

Eurythmia przyjemna dla oka – kompozycja „punktów węzłowych” i ich miejsce w strukturze ogrodu przydomowego

Ogród Przydomowy i performance. Strategia konsensusu

Architektura partycypacyjna w kształtowaniu systemów terytorialno-krajobrazowych. (tekst przygotowany na konferencję Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych Ustka 2004)

Od Hortiterapii do Architektury Partycypacyjnej – Konieczność zachowania struktury przestrzeni społecznej w modernizacji osiedli mieszkaniowych (tekst przygotowany na konferencję „Architektura i technika a zdrowie” Gliwice 2004)

Środowisko naturalne w strukturze przestrzeni egzystencjalnej człowieka  (tekst przygotowany na konferencję „Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych” Pińczów – Busko Zdrój 2005)

LISTA PUBLIKACJI

Recenzowane:

Gawryszewska B., 1997: Ogród projektanta, w: Rylke J. (red.) Przyroda i miasto t.1, Wyd. SGGW, s.161-174                                                                                                                                                  

Gawryszewska B., 1998: Siedlisko ludzkie – Polska i południowo-wschodnia Anglia – podobieństwa i różnice, w: Wolski P. (red.) Ochrona dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego w Polsce, Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, s.121-126    

Rylke J. Gawryszewska B., 1999: Perception of the structure and habit of trees and shrubs, Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture (Landscape Architecture), No 20,1999 s.91-100 (50% - współautorka metodyki, współwykonawca badań, redaktor tekstu publikacji)

Gawryszewska B., 1999: O dwóch wiejskich osiedlach w centrum wielkiego miasta, Rylke J. (red.) Przyroda i miasto t.2, Wyd. SGGW, s.99-114                                                             

Gawryszewska B., 2000: Badania nad strukturą współczesnych ogrodów rodzinnych, w: Rylke J. (red.) Przyroda i miasto t.3, wyd. SGGW, Warszawa s.121-140                             

Gawryszewska B., 2000: Geneza i struktura współczesnego ogrodu rodzinnego, w: Michałowski A. (red.), III Forum architektury krajobrazu, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa, s. 218-229                                                                                      

Gawryszewska B., 2000: Points of contact - research over structure of family gardens, Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture (Landscape Architecture), No 21, 2000, s.107-118                                                                                                                              

Po uzyskaniu stopnia doktora

Gawryszewska B.J., 2002: Przestrzenie przenikania się architektury i natury. Ogród przy domu jednorodzinnym, w: Nyka L. (red.) Metamorfozy architektury. Architektura współczesna w kontekście natury, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 320-328

Gawryszewska B.J., 2002: Garden interior in family garden, Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture (Landscape Architecture) No 23/2002, s.87-96                       

Gawryszewska B.J., Guzek Ł. 2002: Ogród rodzinny i performance, w: Rylke J. (red.) Przyroda i miasto t. IV, Wyd. SGGW Warszawa, s. 101-105

Gawryszewska B.J., Piłko A., 2003: Mówiąc o ogrodach... Założenia programu rewitalizacji przestrzeni społecznej na przykładzie osiedla WSM Żoliborz Centralny w Warszawie, w: Kultura współczesna, Nr 3/2003, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Gawryszewska B.J., Potkańska-Grzeszczak A., 2003: Dzisiejsze oblicze przestrzeni społecznej w Warszawie na przykładzie przemian osiedla WSM Żoliborz Centralny, w: Rylke J. (red.) Przyroda i miasto t.5, wyd. SGGW, Warszawa

Gawryszewska B.J., 2005, Mówiąc o ogrodach... Rewitalizacja przestrzeni społecznej poprzez społeczne uczestnictwo w kreacji przestrzeni osiedli mieszkaniowych, w: Królikowski J.T. (red.) Ku autentyczności krajobrazu miejskiego. Materiały Warszawskiej Panoramy Architektury Krajobrazu, Wyd. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, s. 32-34

Gawryszewska B.J., Piłko A., 2004: The social space analysis based on greenery inventory in Warsaw public housing development WSM Żoliborz, Annals of Warsaw Agricultural University No 25/2004, wyd. SGGW, Warszawa, s. 113-119

Gawryszewska B.J., 2004: Modernizować modernizm? Zielone dziedzińce Czerwonego Żoliborza w programie rewitalizacji przestrzeni społecznej osiedla WSM, w: Rylke J. (red.) Przyroda i miasto t.6, wyd. SGGW, Warszawa, s. 57-72                                        

Gawryszewska B.J., 2004: Wspólna przestrzeń, w: Gawryszewska B. J., Królikowski J. T., (red.) Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów, Wyd. SGGW, Warszawa, s.211-214                                                                                                      

Gawryszewska B. J., 2005: Modernizując modernizm... o architekturze partycypacyjnej na starym warszawskim osiedlu, Autoportret - pismo o dobrej przestrzeni No 4/2005, s. 16-19

Gawryszewska B.J., 2004: Rola ogrodu frontowego w strukturze siedliska – stan współczesny a tradycja ogrodu wiejskiego, w: VI Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz i ogród wiejski” T.3 Przyrodniczy i kulturowy krajobraz wiejski, Wyd. KUL, Lublin, 16-17 X 2003, s. 97-104

                                                                                                                                     
Gawryszewska B.J., 2004: Sacrum i profanum w strukturze siedliska wiejskiego, w: Gawryszewska B. J., Królikowski J. T., (red.) Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów, Wyd. SGGW, Warszawa, s.173-177

Gawryszewska B.J., 2004: Z porządku do chaosu? – rozważania nad kompozycją i strukturą współczesnego ogrodu przydomowego, w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków, s.181-183   

Gawryszewska B.J., 2004: Od hortiterapii do architektury partycypacyjnej – Konieczność zachowania struktury przestrzeni społecznej w modernizacji osiedli mieszkaniowych, w: Gerlic K. (red.) II Sympozjum naukowe Architektura i technika a zdrowie, s. 79-85              

Gawryszewska B.J., 2005: Uczestnictwo społeczne w kształtowaniu ładu przestrzeni i jego związek ze strukturą krajobrazu codziennego, w: Drapella-Hermansdorfer A., Cebrat K. (red.) Oblicza równowagi. Aspects of equilibrium. Studia i materiały Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, s.240-247                                                                                                                                        

Gawryszewska B.J., 2004: Uczestnictwo społeczne w kształtowaniu ładu przestrzeni i jego związek ze strukturą krajobrazu codziennego, w: Gawryszewska B. J., Królikowski J. T., (red.) Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów, Wyd. SGGW, Warszawa, s.215-220

Gawryszewska B.J., 2005: Rytm jako przejaw antropogenizacji krajobrazu, Architektura Krajobrazu 1-2/2003, s.104-110                                                                            

Gawryszewska B.J., Herman K. J., 2005: Koncepcja wsi tematycznej a problemy ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza, Architektura Krajobrazu. Studia i Prezentacje – Architektura Krajobrazu Wiejskiego – Odnowa Wsi. 1-2/2005, Wyd. Akademia Rolnicza we          

Gawryszewska B.J., 2005: Estetyka przestrzeni wejściowej domu i ogrodu na przykładzie przestrzeni egzystencjalnej w Europie i Azji, w: Wilkoszewska K. (red.) Estetyka transkulturowa, Wyd. Universitas, Kraków, s.437-446                                             

Gawryszewska B.J., 2005: Most w strukturze krajobrazu i przestrzeni egzystencjalnej. Repertuar form i znaczeń, w: V Krajowa Konferencja „Estetyka Mostów”, Księga Konferencyjna, Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz Oddział Warszawski Towarzystwa Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s.81-86                       

Rylke J., Gawryszewska B.J., 2005: Trzy filary promenady, w: Rylke J. (red.) Przyroda i miasto t.7, wyd. SGGW, Warszawa, s. 44-51, publikacja projektu opracowanego i prezentowanego na warsztatach projektowych „Promenada miejska – idea i projekt” Pracownia Sztuki, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, 19-22 października 2004 i towarzyszącej im konferencji

Rylke J., Gawryszewska B.J., Królikowski J. T. 2005: Program ochrony krajobrazu – jurydyka królewska, w: Rylke J. (red.) Przyroda i miasto t. 7, wyd. SGGW, Warszawa, s. 73-76, publikacja projektu opracowanego i prezentowanego na warsztatach projektowych „Projektowanie w krajobrazie kulturowym na przykładzie Wilanowa” Pracownia Sztuki, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, 14-17 grudnia 2004 i towarzyszącej im konferencji

Rylke J., Gawryszewska B.J., Królikowski J. T., Piekarczyk J., Wielochowska M., 2005: Galaktyka Warszawa w: Rylke J. (red.) Przyroda i miasto t. 7, wyd. SGGW, Warszawa, s. 185-190 publikacja projektu opracowanego i prezentowanego na warsztatach projektowych „Projektowanie zrównoważonego rozwoju miasta. Warszawa, miasto zwarte czy miasto zielone?” Pracownia Sztuki, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, 15 – 18 marca 2005 i towarzyszącej im konferencji

Królikowski J.T., Ozimek K., Gawryszewska B.J., Rylke J., 2005: projekt na Konkurs Urbanistyczno-Planistyczny na Koncepcję upamiętnienia Obecności Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem Mszy Świętej Zesłania Ducha Świętego w 1979 roku na Tle Zagospodarowania Placu Piłsudskiego w: Krajobraz Warszawski Nr 75, listopad 2005 czyli o Konkursie na Upamiętnienie wizyty Jana Pawła III w 1979 roku, s. 15 (20% - współautorka projektu, współwykonawca, redaktor tekstu publikacji)          

Gawryszewska B.J., 2006: Historia i struktura ogrodu rodzinnego, Wyd. SGGW, Warszawa, wyd. I, stron 140, ISBN 83-7244-713                                                                             

Gawryszewska B.J., 2013: Historia i struktura ogrodu rodzinnego, Wyd. SGGW, Warszawa, wyd. II rozszerzone i poprawione, stron 146 ISBN 978-83-7583-414-7 (dodany został rozdział dotyczący projektowania ogrodów przydomowych Projektowanie ogrodu rodzinnego – ogród strukturalny)

Gawryszewska B.J., 2006: Architektura partycypacyjna w kształtowaniu systemów terytorialno-krajobrazowych, w: Klimko R.J. (red.), Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych, Problemy ekologii krajobrazu, tom XV, Słupsk, s. 288-300                                                                                                          

Gawryszewska B.J., 2006: Środowisko naturalne w strukturze przestrzeni egzystencjalnej człowieka, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XVI/2: Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, Warszawa s.33-40                                

Herman K., Gawryszewska B.J., 2006: Problematyka ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, artystycznych, estetycznych i społecznych krajobrazu kulturowego wsi w aspekcie idei wsi tematycznych na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza, w: Wołoszyn W. (red.) Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII; s. 519– 527

Gawryszewska B.J., 2006: Ogród zwyczajny – problematyka rewitalizacji i rekompozycji zabytkowych ogrodów 20-lecia międzywojennego na przykładzie parku przy Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów „Stawisko” w Podkowie Leśnej, w: Rylke J. (red.) Przyroda i Miasto t.8, s. 296-311 (publikacja projektu zagospodarowania terenu)                                 

Gawryszewska B.J., 2007: Człowiek w krajobrazie: Ogród przydomowy jako kreacja osoby i miejsca. Rola projektanta w procesie kształtowania najbliższej przestrzeni zamieszkania, w: Dreszer W. (red.), Sztuka projektowania krajobrazu. Materiały z Miedzyuczelnianej konferencji „Architektura Krajobrazu Kulturowego”, ASP w Poznaniu, Katedra Bioniki, Zakład Fizjotektoniki, 46-51                                                                                                      

Gawryszewska B.J., 2007: Mówiąc znowu o ogrodach... o przestrzeni społecznej i architekturze krajobrazu, w: Rylke J. (red.) Przyroda i Miasto t.9, s. 107-113                     

Gawryszewska B.J., 2007: Miejsce pomiędzy JA a światem, w: Gawryszewska B. J. (red.), Herman K. (red.), 2007: Ogród za oknem, wyd. Ideagrafia, Warszawa, s.8-10                

Królikowski J.T., Gawryszewska B.J., Perchuć A., 2007: Sacrum, które rośnie. Projekt kaplicy w kampusie SGGW, w: Rylke J. (red.) Przyroda i Miasto t.9, s. 242-247                                                                                                                            

Gawryszewska B.J., 2007: Restauracja parku miejskiego jako narzędzie rewitalizacji krajobrazu miasta ogrodu na przykładzie „Programu rewitalizacji Parku Miejskiego w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej, w: Rylke J. (red.) Przyroda i Miasto t.10, s. 275-290 (publikacja projektu zagospodarowania terenu)                                                                                

Gawryszewska B.J., Kuzaka K., Kwiatkowska K., Turczynowicz T., Rylke J., 2006: Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej – publikowany na stronach miejskich www.podkowalesna.pl

Gawryszewska B.J., 2007: Restaurowanie, partycypacja i ochrona środowiska przyrodniczego. Projektowanie jako element procesu rewitalizacji (na przykładzie parku miejskiego w Podkowie Leśnej), w: Kosiński W., (red.) Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu. Sztuka ochrony i o kształtowania środowiska. Twórczość – nauka – dydaktyka, Czasopismo Techniczne, zeszyt 10/2007, Kraków, Wydawnictwo PK, s. 34-36

Rylke J., Turczynowicz T., Królikowski J.T., Ozimek K., Gawryszewska B.J., Kaczyńska M., Melnyk T., Dzięcioł J., AZO sp. z o. o., 2007: Promenada Królewska – opracowanie analizy potencjału dawnej rezydencji wilanowskiej, w tym terenów Muzeum pałacu w Wilanowie, jako czynnika organizującego ład przestrzenny południowej części Warszawy oraz opracowanie koncepcji kluczowej roli terenów Muzeum w powstającym wokół krajobrazie miejskim. (publikacja projektu zagospodarowania terenu)                                     

Gawryszewska B. J., 2008: Idea of Warsaw Royal Promenade. Revitalization of cultural landscape, monumental landscape protection and its promotion in local communities, w: Eurau 08, Paisaje Cultural, Paysage Culturel, Cultural Landscape, 4to Congreso Europeo sobre Investigation Arquitectónica y Urbana, Madryt 16-19 stycznia 2008, CD

Gawryszewska B.J., 2008: Koncepcja promenady królewskiej w warszawie jako przykład zagospodarowania krajobrazu codziennego, w: Myga-Piątek, U., Pawłowska K., (red.), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 1): Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego, Sosnowiec, s. 43-52

Ozimek K., Gawryszewska B.J., Królikowski J.T., Rylke J., 2008: publikacja wyróżnionej pracy konkursowej, w: Zdancewicz Małgorzata (red.) Konkurs na projekt krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie, Biuro Architektury i Planowania przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa, s.12-13                                       

Gawryszewska B.J., 2008: Warsztaty edukacyjno-projektowe „Budujemy ogród – świat naszych wartości”. Metoda kształtowania ogrodów szkolnych i przestrzeni w miejscu zamieszkania z udziałem wspólnot lokalnych, Nauka Przyroda Technologie 2, 4, #38.     

Gawryszewska B.J., 2009: Wystawa fotografii i działanie Goa Ziemia Project, Piknik ze Sztuką, II Plener Rzeźbiarski „Teren Publiczny”, Gdynia, 24 maja 2009, Park Kolibki, Fundacja Kultury Liberty, kurator Agnieszka Grochowska (publikacja działania artystycznego)                

Gawryszewska B.J., 2009: Kształtowanie ogrodu rodzinnego w procesie zamieszkiwania miejsca. Ogród strukturalny, w: Gawryszewska B. J. (red.), Rothimel B. (red.) Ogród za oknem, wyd. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa, s.10-15                               

Gawryszewska B.J., 2011: Definicja ogrodu przydomowego, w: Rylke J. (red.), Krajobraz XXI wieku, Wyd. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa, s.45-46 (publikacja fragmentów)

Gawryszewska B.J., 2009: Budowanie ładu przestrzeni. Podstawy kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, w: Porter B., Malczyk J. (red.) Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa s.48-53           

Gawryszewska B.J., 2009: Revitalisation as a social process – the work with local communities, w: International Symposium Jointly Organized by IAPS-CSBE 'Culture&Space in the built environment network' and the IAPS – Housing Network: Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places for New Uses, ISBN-978-975-561-359-8, CD 

Schwerk A., Dymitryszyn I., Gawryszewska B.J., Rylke J., Szyszko J., 2009: Assessment of ecological and esthetical values of the research object "Krzywda". w: Schwerk A. (red.) International conference "Ecological, economical and cultural methods of landscape assessment and evaluation in the light of the UN Climate Change Convention and the UN Convention on Biological Diversity" and VII International Students’ Workshop on landscape architecture and regional planning: Ecological, economical and cultural methods of evaluation and assessment of landscape - practical aspects, Tuczno 30.04-03.05.2008, Wyd. SGGW, Warszawa , s. 53-64

Gawryszewska B.J., 2010: Czym jest ogród przydomowy, jako współczesne dzieło sztuki ogrodowej, w: Gawryszewska B.J., (red.), Ogród za oknem. Dzieło sztuki, wyd. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa, s.52-57                                                                                     

Gawryszewska B.J., 2010: Rośliny w ogrodzie przydomowym. „Dobór gatunkowy” czy koncepcja nasadzeń?, w: Rylke J. (red.), Wzornictwo ogrodowe, Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, s. 74-81                                                                                                   

Gawryszewska B.J., 2010: Algorytm dialogiczny projektowania ogrodu przydomowego, w: Szulczewska B., Szumański M. (red.), Horyzonty architektury krajobrazu. Język architektury krajobrazu, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 96-101                                                            

Gawryszewska B.J., 2010: Czy niektórzy twórcy świadomie zarażają się trądem dizajnu? Rola projektanta w architekturze krajobrazu, w: Skalski J. (red.) Horyzonty architektury krajobrazu. Warsztaty, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 24-26                                                                       

Gawryszewska B. J., 2010: Uczestnictwo społeczne w gospodarowaniu przestrzenią gminy, w: Królikowski J.T., Rothimel B., Juśkiewicz K., (red.), Kultura przestrzeni gminy, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 165-171                                                                                                                                      

Gawryszewska B.J., 2010: Krajobraz osiedli mieszkaniowych a budowanie więzi sąsiedzkich w programach rewitalizacji, w: Plit. J. (red.), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 15: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego, Sosnowiec, s. 236-247                                                                                    

Gawryszewska B. J., Skibińska M., Podstolski W., 2010: Concept assumptions for restoration of the Benedictine Abbey Gardens in Tyniec, Annals of Warsaw University of Life Sciences. Horticulture and Landscape Architecture No 31, 2010: 91-105, Wyd. SGGW, Warszawa                                                                               

Gawryszewska B.J., Skibińska M., 2011: Założenia do koncepcji rewaloryzacji i rewitalizacji ogrodów przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Architektura Krajobrazu (Landscape Architecture) No 3/2011, s. 4-11

Gawryszewska B.J., 2011: Trzy stare osiedla – transformacja przestrzeni społecznej, w: Szulczewska B., Giedych R. (red.), Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, Wyd. SGGW, Warszawa, s.117-127                                                             

Gawryszewska B.J., 2011: Ogród przydomowy w zgodzie z naturą…, w: Gawryszewska B.J., Rothimel B., Ogród za oknem – w zgodzie z naturą, Wyd. Sztuka Ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa, s.16-27                                                                                                                           

Gawryszewska B.J., 2011: Ogrody amatorskie – dzieło sztuki w krajobrazie, w: Rylke J. (red.), Krajobraz XXI wieku, Wyd. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa, s.32-33 

Gawryszewska B.J., 2011: Beata Gawryszewska & Kumy: Rekosmizacja, w: Rylke J. (red.), Krajobraz XXI wieku, Wyd. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa, s.137-141   4 pkt. opis

Rylke J., Skalski J., Gawryszewska B.J., 2012: Od powietrza, ognia, głodu i wojny – ogród pokazowy na I Festiwalu ogrodowym w Bolestraszycach, opublikowany w Rylke J. (red.) „II festiwal ogrodowy w Bolestraszycach 2012, s. 21-22 opis

Gawryszewska B.J., Myszka-Stapór I., 2012: Ogród Kalwaria - ogród pokazowy na II Festiwalu ogrodowym w Bolestraszycach, opublikowany w Rylke J. (red.) „II festiwal ogrodowy w Bolestraszycach 2012, s. 29-30 opis

Myszka Stąpór I., Gawryszewska B.J., 2013: Logicznie i symbolicznie. O projektowaniu proaktywnym w Bolestraszycach, w: Gawryszewska B.J., Wlazło-Malinowska K., (red.), Ogród za Oknem Ogród kobiety, Wyd. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 1 [5] 2013s. 113-119

Gawryszewska B.J., 2013: Weeding Art czyli sztuka pielenia, Performance na III festiwalu ogrodów w Bolestraszycach 29 czerwca 2013, dokumentacja opublikowana w Rylke J. (red.) III festiwal ogrodowy w Bolestraszycach 2013 (publikacja działania artystycznego)

Gawryszewska B.J., 2013: Ogród jako miejsce w krajobrazie zamieszkiwanym, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, stron 132 ISBN 978-83-62815-18-0 (rozprawa habilitacyjna)         

Projekty publikowane w wydawnictwach nierecenzowanych,
prezentowane publicznie

Przed uzyskaniem stopnia doktora

Gawryszewska B., 2000: Ogród zen na dachu, projekt ogrodu rodzinnego inspirowany chińską sztuką feng shui, Ogrody 4/2000                                                             

Gawryszewska B., 2000: Basen za domem, projekt ogrodu rodzinnego inspirowany chińską sztuką feng shui, Ogrody 4/2000                                                                                

Po uzyskaniu stopnia doktora

Gawryszewska B.J., Kosiacka E., 2003: Sielska tradycja, koncepcja ogrodu rodzinnego w Łące, Ogrody 12/2003, s. 36-37

Gawryszewska B.J., 2004: Taras na 4 strony świata, koncepcje czterech tarasów ogrodowych, Ogrody 11/2004, s. 37-41                                                                                                                      

Gawryszewska B. J., 2004: Zakątek jak z tropików – projekt wnętrza ogrodowego, Ogrody 2/2004, s. 62-63                                                                                                                            

Gawryszewska B. J., 2004: Ogródek hobbita. Projekt, Ogrody 1/2004, . s. 50-51            

Gawryszewska B.J., 2004: W tajemniczym ogrodzie – projekt kącika zabaw dla dzieci w stylu retro, Ogrody 6/2004, s. 42-45                                                                                                                         

Gawryszewska B.J., 2009: Ogród przy Miła College, w: Elżbieta Olszewska (red.) Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 66-67

Gawryszewska B.J., 2009: Ogród edwardiański na polskich piaskach, w: Elzbieta Olszewska (red.), Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 102-103 (projekt zrealizowany)                                                                               

Gawryszewska B.J., 2009: Wspomnienie z dzieciństwa, w: Elżbieta Olszewska (red.) Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 162-163                 

Gawryszewska B.J., Zinowiec-Cieplik K., Kułakowska P., 2011: Koncepcja Mikro-Parku Jesion na Bemowie wraz z konsultacjami społecznymi, opublikowana w miesięczniku Bemowo News, nr 11/2011, s.15

Gawryszewska B.J., Zinowiec-Cieplik K., Herman K., Skibińska M., Rybak K., 2010: Koncepcja zagospodarowania Zieleńca przy Jeziórkach w Sierpcu, Urząd Miasta Sierpc, Numer umowy: 2/WSK/10 z dn. 19.03.2010, opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z przygotowaniem programu partycypacji społecznej w realizacji projekt

 

Popularyzujące:

Gawryszewska B., 1998: Feng shui – akupunktura przestrzeni, Arche Nr 17/18, s. 5-8  

Gawryszewska B.J., 2003: Ogrodnictwo i jakość życia – refleksje po I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków, 9-11 września 2003, Kultura współczesna, 3/2003, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Gawryszewska B.J., 2003: „Warszawa – miasto nad Wisłą?” – o Salonie Architektury Warszawskiej 2002, Kultura współczesna, 1-2/2003, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s.224-227                                          

Gawryszewska B.J., 2003: Woda w ogrodzie przydomowym – sfera utylitarna i znaczenia kulturowe na przykładzie koncepcji Flowform Johna A. Wilkesa, w: Myga-Piątek U., IV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Woda w krajobrazie”, Sosnowiec, 23-24 X 2003                                                                                                                                         

Gawryszewska B.J., 2007: Water in a garden – utilitarian sphere and cultural meanings. John Wilkes’ flowforms as a method of natural landscape creating and protecting w: Schwerk A. (red.) Landscape architecture and spatial planning as the basic element in the protection of native species – planning of space in the water catchment area, Conference and workshop, Tuczno 29.04-3.05.2006 s.75-83

Gawryszewska B.J., 2004: W objęciach Wiatru i Wody... refleksje na temat chińskiej feng shui, w: Sosnowski L., Wójcik A. (red.), Ogrody – zwierciadła kultury, T.1 Świat ogrodu – Wschód, Universitas, Kraków, s.184-198                                                                                                                  

Gawryszewska B.J., 2004, „W poszukiwaniu struktury energii Ziemi.... refleksje na temat chińskiej feng shui.” w: Gawryszewska B. J., Królikowski J. T., (red.) „Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów.”, Wyd. SGGW, Warszawa, s.85-92

Gawryszewska B.J., 2007: Projektowanie przestrzeni społecznej – stare i nowe osiedla Żoliborza, w: Rylke J. (red.), Przyroda i Miasto t.9, s. 101 wprowadzenie do publikacji zbiorowej projektów warsztatowych „Projektowanie przestrzeni społecznej – stare i nowe osiedla Żoliborza”                                                                                                       

 

Prace przeglądowe nierecenzowane

Przed uzyskaniem stopnia doktora

   1. Gawryszewska B., 1999, Milczący strażnicy, Ogrody 4/1999, s.24-27                        
   2. Gawryszewska B., 1999, Jak imię ukochanej, Ogrody5/1999, s.27-29                               
   3. Gawryszewska B., 1999, Przedogródki, Ogrody 6/1999, s.30-35                                         
   4. Gawryszewska B., 2000, Królestwo roślin, Ogrody 2/2000, s.6-11                                        
   1. Gawryszewska B., 2000, Futurystyczne projekty Marthy Schwartz, Ogrody 5/2000, s.60-63
   2. Gawryszewska B., 2000: Kolekcja jak marzenie, Ogrody 6/2000, s.6-13                          
   3. Gawryszewska B., 2000: Widok z oczkiem wodnym, Ogrody 8/2000, s.44-45               
   4. Gawryszewska B., 2000: Trochę Japonii w Suchożebrach, Ogrody 9/2000, s. 6-12         
   5. Gawryszewska B., 2000: Na szkle i betonie, Ogrody 10/2000, s. 80-83                               
   6. Gawryszewska B., 2000: Klasyczny ganek, Ogrody 10/2000, s. 48-49                               
   7. Gawryszewska B., 2000: Kształtować znaczy porządkować, Ogrody 11/2000, s. 29-33
   8. Gawryszewska B., 2000: Peterhof, Ogrody 12/00, s. 66-72                                                    
   9. Gawryszewska B., 2001: Ogrodowe kalambury, Ogrody 1/2001, s. 28-31                       
   10. Gawryszewska B., 2001: Z różdżką po ogrodzie, Ogrody 2/2001, s. 29-33                       
   11. Gawryszewska B.J., 2001: Przegródek – artykuł wstępny, Ogrody 3/2001, s.3               
   12. Gawryszewska B.J., 2001: Księżycowe ogrodnictwo, Ogrody 3/2001, s.46-48                
   13. Gawryszewska B.J., 2001: Ogrodnictwo biodynamiczne, Ogrody 4/2001, s. 42-46        
   14. Gawryszewska B.J., 2001: Permakultura, Ogrody 5/2001, s.44-47                                    
   15. Gawryszewska B.J., 2001: Szczęśliwe ogrody. Feng shui w ogrodzie, Gazeta Wyborcza – Dom 27.06. 2001, s.19-20                                                                                                                                   

Po uzyskaniu stopnia doktora

   1. Gawryszewska B.J., 2001: Piramida, Ogrody 8/2001, s.72-75                                               
   2. Gawryszewska B.J., 2001: Był sobie dąb, Ogrody 9/2001, s.6-11                                                          
   3. Gawryszewska B.J., 2001: Żywa woda, Ogrody 9/2001, s. 40-45                                                         
   4. Gawryszewska B.J., 2001: Przedogódek – artykuł wstępny, Ogrody 11/2001, s.3                       
   5. Gawryszewska B.J., 2001: Co słychać za wielką wodą, Ogrody 11/2001, s. 68-72          
   6. Gawryszewska B.J., 2001: Czerwień w zieleni, Ogrody 12/2001, s. 46-49            
   7. Gawryszewska B.J., 2001: Dwa podwórka – Petersburg, Ogrody 12/2001, s. 61             
   8. Gawryszewska B.J., 2002: Rzeźby z iglaków, Ogrody 1/2002, s.24-25                                  
   9. Gawryszewska B.J., 2002: Przedogódek – artykuł wstępny, Ogrody 4/02, s.3                 
   10. Gawryszewska B.J., 2002: Ogrody naiwne, Ogrody 4/2002, s.38-43                                   
   11. Gawryszewska B.J., 2002: Piknik na trawie, Ogrody 7/2002, s.42-45                                  
   12. Gawryszewska B.J., 2002: Ogród w pigułce, Ogrody 8/2002, s.46-49                                   
   13. Gawryszewska B.J., 2002: Kosmiczny ogród Charlesa Jencksa, Ogrody 9/2002, s.66-69  
   14. Gawryszewska B.J., 2002: Na skarpie, Ogrody 10/2002, s.38-41                                             
   15. Gawryszewska B.J., 2002: Wielki błękit, Ogrody 11/2002, s.14-15                                          
   16. Gawryszewska B.J., 2003: Ogród? – naturalnie, że naturalny, z cyklu Kalendarz biodynamiczny, dodatek Ogród naturalny, Ogrody 1/2003, s.56                                             
   17. Gawryszewska B.J., 2003: Przedogródek – artykuł wstępny, Ogrody 2/2003, s. 3             
   18. Gawryszewska B.J., 2003: Preparaty – skuteczne i ...piękne, z cyklu Kalendarz biodynamiczny, dodatek Ogród naturalny, Ogrody 2/2003                                                                                      
   19. Gawryszewska B.J., 2003: O istocie uprawy naturalnej, z cyklu Kalendarz biodynamiczny, dodatek Ogród naturalny, Ogrody 3/2003, s.78                                                                                            
   20. Gawryszewska B.J., 2003: Ciekawostki z Mużakowa, Ogrody4/2003, s.6                           
   21. Gawryszewska B.J., 2003: Kalendarze biodynamiczne, z cyklu Kalendarz biodynamiczny, dodatek Ogród naturalny, Ogrody 4/2003, s.78                                                                                            
   22. Gawryszewska B.J., 2003: Pokochać chwasty, z cyklu Kalendarz biodynamiczny, dodatek Ogród naturalny, Ogrody 5/2003, s.82                                                                                                  
   23. Gawryszewska B.J., 2003: Szara woda, dodatek Ogród naturalny, Ogrody 6/2003, s.78
   24. Gawryszewska B.J., 2003: Genialna Gertruda – rzecz o Gertrude Jekyll, Ogrody 8/2003, s. 32-36                                                                                                                                                                        
   25. Gawryszewska B.J., 2003: Cenne odpadki, Ogrody 8/2003, s. 82-84                                     
   26. Gawryszewska B.J., 2003: Herbulariusz czy zielnik?, Ogrody 10/2003, s. 68-69                 
   27. Gawryszewska B.J., 2003: Lotusland, Ogrody 12/2003, s. 74-79                                                             
   28. Gawryszewska B.J., 2004: Porady biodynamiczne na styczeń, Ogrody 1/2004, s. 8          
   29. Gawryszewska B.J., 2004: Ogrody we „Władcy Pierścieni”, Ogrody 1/2004, s. 10-15      
   30. Gawryszewska B.J., 2004: Carskie Sioło, Ogrody 1/2004, s. 78-83                                          
   31. Gawryszewska B.J., 2004: Porady biodynamiczne na luty, Ogrody 2/2004, s. 8              
   32. Gawryszewska B.J., 2004: Porady biodynamiczne na marzec, Ogrody 3/2004, s. 8          
   33. Gawryszewska B.J., 2004: W spadku po Królowej Matce, Ogrody 3/2004, s. 10-15         
   34. Gawryszewska B.J., 2004: Tajemnice parku w Natolinie, Ogrody 3/2004, s. 66-71           
   35. Gawryszewska B.J., 2004: Człowiek uszyty z ogrodów, Ogrody 5/2004, s. 10-14              
   36. Gawryszewska B.J., Monder M. 2004: Najpiękniejsze rosaria Europy, Ogrody 5/2004, s. 88-95 (50% - współinicjatorka tematu, współautorka tekstu, redaktor tekstu publikacji)           
   37. Gawryszewska B.J., Poterańska J., 2004: W tajemniczym ogrodzie, Ogrody 6/2004, s. 42-45 (50% - współinicjatorka tematu, współautorka tekstu, redaktor tekstu publikacji)           
   38. Gawryszewska B.J., 2004: Ogrody Oksfordu, Ogrody 7/04, s. 82-86                                     
   39. Gawryszewska B.J., 2004: Ręce w ziemi i bose stopy, Ogrody7/2004, s. 48-52                  
   40. Gawryszewska B.J., 2004: Krajobraz zapożyczony, Ogrody 9/2004, s. 76-77                     
   41. Gawryszewska B.J., 2004: Tulipany w prostokątnych ramach, Ogrody 9/2004, s. 10-15
   42. Gawryszewska B.J., 2004: Val Joanis – dolina pachnąca lawendą, Ogrody 10/2004, s. 10-14
   43. Gawryszewska B.J., 2004: Rabata z kręgosłupem, Ogrody10/2004, s. 56-59                     
   44. Gawryszewska B.J., 2004: Schody wodne, czyli kaskada, Ogrody10/04, s. 78-79              
   45. Gawryszewska B.J., 2004: Z zielnika Afrodyty, Ogrody11/2004, s.10-15                              
   46. Gawryszewska B.J., 2005: Wioska, czyli chatek parę, Ogrody1/2005, s. 78-79                  
   47. Gawryszewska B.J., 2005: Zabytkowy żelbeton, Ogrody3/2005, s. 54-55                            
   48. Gawryszewska B.J., 2005: Ogród angielski, Ogrody4/2005, s. 70-71                                     
   49. Gawryszewska B.J., 2005: Ogród przyszłości, Ogrody5/2005, s.30-33                                  
   50. Gawryszewska B.J., 2005: Jak powstał ogród włoski, Ogrody5/2005, s.74-75                  
   51. Gawryszewska B.J., 2005: Ogród japoński, Ogrody6/2005, s. 64-65                                     
   52. Gawryszewska B.J., 2005: W cieniu rzeźby, Ogrody6/2005, s.66-69                                       
   53. Gawryszewska B.J., 2005: Doniczka – to brzmi dumnie, Ogrody8/05, s. 38-41                 
   54. Gawryszewska B.J., 2005: Poczciwa wiklina, Ogrody9/2005, s. 38-41                                   
   55. Gawryszewska B.J., 2005: Chelsea 2005, Ogrody9/2005, s. 38-41                                           
   56. Gawryszewska B.J., 2005: Trzy oblicza nowoczesności, Ogrody10/2005, s. 26-28            
   57. Gawryszewska B.J., 2005: Ogród piękny i pożyteczny, Ogrody12/2005, s. 52                    
   58. Gawryszewska B.J., 2005: Jak przelać tak ważne treści w formę dzieła sztuki..., – opinia o Międzynarodowym Konkursie na Koncepcję Park Pojednania Narodów „Ogrody Europy”, organizowanego przez Fundację Ogrody Europy w Oświęcimiu w: „Konkurs na Koncepcję Parku Pojednania Narodów – Ogrody Europy, katalog konkursu, s. 11                                             
   59. Gawryszewska B.J., Jan Rylke, 2005: Geomancja – w poszukiwaniu struktury energii Ziemi, www.sztukakrajobrazu.pl No 2 (50% - współinicjatorka tematu, współautorka tekstu, redaktor publikacji)
   60. Gawryszewska B.J., 2005: Architektura partycypacyjna w Kolorach Życia, www.sztukakrajobrazu.pl No 3
   61. Gawryszewska B.J., 2005: Blois Gille’a Clementa – renesans XXI wieku, www.sztukakrajobrazu.pl No 5
   62. Gawryszewska B.J., 2005: The garden of the future, www.iflajournal.org/previous_issues.php
   63. Gawryszewska B.J., 2005: Parki pamięci, www.sztukakrajobrazu.pl No 6                         
   64. Gawryszewska B.J., 2005: Konkurs na Park Pojednania Narodów, www.sztukakrajobrazu.pl No 6
   65. Gawryszewska B.J., 2006: Nie tylko zimozielone, Ogrody 1/2006, s. 60                                
   66. Gawryszewska B.J., 2006: Ogród ubrany w rabaty, Ogrody 3/2006, s. 26-35                    
   67. Gawryszewska B.J., 2006: Otwarty na świat, Ogrody 3/2006, s. 36-37                                
   68. Gawryszewska B.J., 2006: Anielski ogród w Normandi, Ogrody3/2006, s. 48-53                             
   69. Gawryszewska B.J., 2006: Dalie w towarzystwie, Ogrody 6/2006, s. 38-39                         
   70. Gawryszewska B.J., 2006: Czyj to ogród?, Ogrody 6/2006, s. 98                                                            
   71. Gawryszewska B.J., 2006: Dlaczego krasnale?, Ogrody 8/2006, s. 90                                   
   72. Gawryszewska B.J., 2006: Wielki finał, Ogrody 8/2006, s. 32-41                                             
   73. Gawryszewska B.J., 2006: Urządzamy ogród bez błędów, Ogrody 11/2006, s. 76-77       
   74. Gawryszewska B.J., 2006: Villa Lante – renesansowy klejnot, Ogrody 11/2006, s. 66-70
   75. Gawryszewska B.J., 2006: Ogród dla kolekcjonerów, Ogrody 12/2006, s. 32-33               
   76. Gawryszewska B.J., 2006: W krainie Szmaragdowego Smoka, Ogrody 12/2006, s. 60-64
   77. Gawryszewska B.J., 2006: X. Biennale w Wenecji, Urbanista 9/2006, s. 8-9                        
   78. Gawryszewska B.J., 2006: Ogrody robotnicze, które zostały działkami, Urbanista 10/06, s.28-31                                                                                                                                                         
   79. Gawryszewska B.J., 2007: Rupieciarnia i taras, Ogrody 1/2007, s. 82                                   
   80. Gawryszewska B.J., 2007: Podłoga do ogrodu, Ogrody 3/2007, s. 30-39                         
   81. Gawryszewska B.J., 2007: Niepewna przyszłość ogródków działkowych, Urbanista 5/2007, s. 30-32                                                                                                                                                          
   82. Gawryszewska B.J., 2007: Na czym zaczepić oko, czyli o roślinach strukturalnych, Ogrody 7/2007, s. 48-49                                                                                                                             
   83. Gawryszewska B.J., 2007: Chenonceau – twierdza sześciu dam, Ogrody 8/07, s. 50-54
   84. Gawryszewska B.J., 2007: Barokowe rabaty, Ogrody 8/2007, s. 16                                   
   85. Gawryszewska B.J., 2007: Leśne ogrody, Ogrody 11/2007, s. 26-35                                   
   86. Gawryszewska B.J., 2007: Gdzie najlepiej usytuować łuk ogrodowy?, (z cyklu Pytania do ekspertów), Ogrody11/07 s. 55                                                                                                   
   87. Gawryszewska B.J., 2007: Yuan, czyli ogród po chińsku, Ogrody 12/2007, s. 56-63       
   88. Gawryszewska B.J., 2008: 18 najpiękniejszych ogrodowych kompozycji, Ogrody 1/2008, s. 28-37                                                                                                                                                               
   89. Gawryszewska B.J., 2008: Biodynamika – wierzyć, czy nie wierzyć?, Ogrody 1/2008, s. 76-77
   90. Gawryszewska B.J., 2008: Projektant poszukiwany, Ogrody 4/2008, s. 90                     
   91. Gawryszewska B.J., 2008: Ogrodowy plac zbaw, Ogrody 6/2008, s. 58-63                     
   92. Gawryszewska B.J., 2008: Ażurowe domki, Ogrody 7/2008, s. 28-36                                 
   93. Gawryszewska B.J., 2008: Co to jest projekt?, Ogrody 9/2008, s. 90                                  
   94. Gawryszewska B.J., 2008: Po co nam placyk?, Ogrody 10/2008, s. 58-64                        
   95. Gawryszewska B.J., 2008: Pod słońcem Toskanii, Ogrody 11/2008, s. 48-53                  
   96. Gawryszewska B.J., 2008: Rewitalizacja i integracja dla lepszej jakości życia – rola mieszkańców, Kula Włochowska. Gazeta Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy, Nr 2 (18) październik 2008                                                                                                                         
   97. Gawryszewska B.J., 2008: W rozmiarze mini, Ogrody 12/2008, s. 26-31                           
   98. Gawryszewska B.J., 2009: Feng shui, Ogrody 2/2009, s. 26-33                                             
   99. Gawryszewska B.J., 2009: Żelazne drewno, Ogrody 2/2009, s. 68-73                                
   100. Gawryszewska B.J., 2009: Mój dom – moja twierdza, Ogrody 4/2009, s. 64-69             
   101. Gawryszewska B.J., 2009: Kształtowanie przestrzeni publicznej. Od partycypacji do kreacji, Przegląd Komunalny. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2/2009, s. 68-69
   102. Gawryszewska B.J., 2009: Dziecięcość ogrodnika, Ogrody 6/2009, s. 90                          
   103. Gawryszewska B.J., 2009: Nie ma jak na wsi, Ogrody 6/2009, s. 26-35                             
   104. Gawryszewska B.J., 2009: Tarasy i patia – między domem a ogrodem, (wprowadzenie do rozdziału) w: Elżbieta Olszewska (red.) Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 8-9                                                                                                         
   105. Gawryszewska B.J., 2009: Ogrody małe – precyzja i profesjonalizm, (wprowadzenie do rozdziału) w: Elżbieta Olszewska (red.) Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 30-31                                                                                                      
   106. Gawryszewska B.J., 2009: Ogrody miejskie – szkoła przetrwania, (wprowadzenie do rozdziału) w: Elżbieta Olszewska (red.) Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 54-55                                                                                                      
   107. Gawryszewska B.J., 2009: Ogrody nowoczesne – technologia w hołdzie naturze, (wprowadzenie do rozdziału) w: Elżbieta Olszewska (red.) Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 76-77                                              
   108. Gawryszewska B.J., 2009: Ogrody podmiejskie – mój ogród moja twierdzą, (wprowadzenie do rozdziału) w: Elżbieta Olszewska (red.) Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 96-97                                                                                                         
   109. Gawryszewska B.J., 2009: Ogrody swobodne – naturalny krajobraz na wyciągnięcie ręki, (wprowadzenie do rozdziału) w: Elżbieta Olszewska (red.) Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 130-131                                                             
   110. Gawryszewska B.J., 2009: Ogrody wiejskie – nostalgia w barwach tęczy (wprowadzenie do rozdziału) w: Elżbieta Olszewska (red.) Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Wyd. Muza, Warszawa, s. 160-161                                                                                                 
   111. Gawryszewska B.J., 2009: Kuchnia w plenerze, Ogrody 8/2009, s. 24-33                         
   112. Gawryszewska B.J., 2009: Wzory i kolory, Ogrody 8/2009, s. 44-52                                    
   113. Gawryszewska B.J., Narkiewicz-Jodko M., 2009: Utrwalić piękno lata, Ogrody 11/2009, s. 82-85 (50% - współautorka artykułu)                                                                                                       
   114. Gawryszewska B.J., 2009: Chwała geometrii, Ogrody 12/2009, s. 82                                
   115. Gawryszewska B.J.,2009: Po co komu park? w: Herman K. (red.) Zielone debaty: podsumowanie, projekt realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy s. 44                                                                                                               
   116. Gawryszewska B.J.,2009: Jak ogród osiedlowy buduje poczucie wspólnoty?, w: Retko I. (red.) Sprawdzone sposoby na modernizację zieleni osiedlowej. Praktyczne wskazówki dla zarządców, projekt realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy s. 3                                                                                                                        
   117. Gawryszewska B.J., 2010: Symetrycznie czy artystycznie, Ogrody 2/2010, s. 82            
   118. Gawryszewska B.J., 2010: 11 pomysłów na ogród od zaraz, Ogrody 3/2010, s. 18-29  
   119. Gawryszewska B.J., 2010: Wiosenne dywany, Ogrody 3/2010, s. 68-71                           
   120. Gawryszewska B.J., 2010: Wolontariat na terenach zieleni, w: Zieleń miejska 3/2010, s.46-47                                                                                                                                                                       
   121. Gawryszewska B.J., 2010: Szlachetna cegła, Ogrody 5/2010, s. 30-35                              
   122. Gawryszewska B.J., 2010: Staw w dobrym stylu, Ogrody 7/2010, s. 18-28                      
   123. Gawryszewska B.J., 2010: Chaumont. Kraina szalonych pomysłów, Ogrody 11/2010, s. 40-45                                                                                                                                                                      
   124. Gawryszewska B.J., 2010: Rundale, barok w carskim wydaniu, Ogrody 12/2010, s. 66-71
   125. Gawryszewska B.J., 2011: Wiele radości z małego ogrodu, Ogrody 1/2011, s. 24-33    
   126. Gawryszewska B.J., Wójcik M., 2011: Białe saloniki, Ogrody 3/2011, s. 36- 43                                                                                                           
   127. Gawryszewska B.J., 2011: Tarasy – między domem a ogrodem, Ogrody 5/2011, s. 24-33
   128. Gawryszewska B.J., 2011: Zobaczyć kolor nieba, Ogrody 6/2011, s. 90   
   129. Gawryszewska B.J., 2011: W stylu romantycznym, Ogrody 7/2011, s. 18-27
   130. Gawryszewska B.J., 2011: W kolorze blue, Ogrody 8/2011, s. 58-63
   131. Gawryszewska B.J., 2011: Ogród za małe pieniądze, Ogrody10/11 s. 18-27
   132. Gawryszewska B.J., 2012: Zielona wizytówka, Ogrody 1/2012, s. 20-29
   133. Gawryszewska B.J., 2012: Z zielonych cegiełek, Ogrody 3/2012, s. 38-43    
   134. Gawryszewska B.J., 2012: Nowy pozytywizm, czyli krajobraz pracujący, Architektura Murator 8/2012 s. 44-45  
   135. Gawryszewska B.J., 2012: Ogrody Warszawy i tożsamość miejsc, Lampa 12/2012 (105), wkładka Miejskie gry w zielone, s. 4-5  
   136. Gawryszewska B.J., 2013: Marchewka w świetle księżyca, w: Zieleń to życie 2/13, s. 28-30
   137. Gawryszewska B.J., 2013: 5 stylowych inspiracji, w: Ogrody z charakterem, bezpłatny dodatek do magazynu Zieleń to Życie, s. 12-14
 

Beata J. Gawryszewska